Nagradna igra DSM

V avgustu Dijaška skupnost Maribor organizira nagradno igro. Za vse informacije spremljajte Facebook stran DSM.

Pravila igre so na voljo na spodaj:

1. SPLOŠNE DOLOČBE

V skladu s temi pravili organizator Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor (v nadaljevanju organizator), prireja nagradno igro z imenom »Nagradna igra« (v nadaljevanju: nagradna igra).

Namen nagradne igre je promocija Dijaške skupnosti Maribor in njenih dogodkov.

2. KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane.

3. NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Oseba, ki želi sodelovati v nagradni igri (v nadaljevanju: sodelujoči), lahko od 16. avgusta 2016 do vključno 3. septembra 2016 v skladu s temi pravili sodeluje v nagradni igri »Nagradna igra«, ki se nahaja na Facebook portalu Dijaške skupnosti Maribor (https://www.facebook.com/dijaskaskupnost/).

Sodelujoči mora v celoti rešiti anketo, ki jo je možno najti na spletnem naslovu https://www.1ka.si/a/102273 .

Sodelujoči organizatorju s potrditvijo splošnih pogojev dovoljujejo objavo imena in priimka na spletnih straneh www.dsm.si in www.facebook.com/dijaskaskupnost/ v primeru, če bodo nagrajeni.

Z oddajo podatkov v zgoraj navedeni anketi se šteje, da sodelujoči sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri.

4. IZBOR NAGRAJENCEV

Med vsemi sodelujočimi v nagradni igri, ki so se strinjali s sodelovanjem v nagradni igri v skladu s temi pravili, bo računalniški program izžrebal štiri (4) nagrajence, ki bodo prejeli nagrado.

Žrebanje bo 04. septembra 2016 v prostorih Študentske organizacije Univerze v Mariboru v prisotnosti tričlanske komisije.

Komisijo sestavljajo: Nika Kenda (vodja projekta Nagradna igra), Vanesa Kovše (članica Dijaške skupnosti Maribor) in Nomi Hrast (članica Dijaške skupnosti Maribor).

Rezultati nagradnega žrebanja bodo objavljeni na spletni strani www.dsm.si in www.facebook.com/dijaskaskupnost/ na dan žrebanja. Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni po elektronski pošti na naslov, ki so ga sodelujoči vstavili v zgoraj navedeno anketo, v roku enega (1) dneva po žrebu.

5. NAGRADNI SKLAD IN PREVZEM NAGRAD

Nagrajenci, ki bodo prejeli nagrado, so po zakonu davčni zavezanci, zato bodo morali na poziv organizatorja posredovati podatke o svoji davčni številki. V primeru, da nagrajenec v roku 30 dni od poslanega obvestila o nagradi s strani organizatorja, organizatorju ne posreduje podatkov ali ne prevzame nagrade, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru nagrada ne bo podeljena, organizator pa postane prost vseh obveznosti do izžrebanca po tej nagradni igri in lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

Nagrade so:

10x – vstopnica za kino Kolosej;
2x – vstopnica za konferenco Megaron;
1x – 50 % popusta ob prijavi na maturantski izlet.

Nagrajenec, ki bo prejel glavno nagrado, je po zakonu davčni zavezanec, zato bo moral na poziv izvajalca posredovati podatke o svoji davčni številki. V primeru, da v roku sedem dni od prejema obvestila o nagradi ne posreduje podatkov ali ne prevzame nagrade, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru glavna nagrada ne bo podeljena, organizator postane prost vseh obveznosti do izžrebanca po tej nagradni igri in lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

Organizator in izvajalec nagradne igre si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrade, če: – se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, – se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre. Ob prevzemu nagrade morajo nagrajenci organizatorju posredovati svoj naslov ter davčno številko, sicer nagrade ne morejo prevzeti.

Izvajalec bo od tržne vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

Vstopnice za kino podeljuje ŠOUM, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor.
Ostale nagrade podeljuje COLLEGIUM MONDIAL TRAVEL potovalna agencija d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana.

6. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

nedelovanje spletne strani na kateri se nahaja nagradna igra in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje, nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, vsakršne posledice ob koriščenju nagrad, podajanje napačnih informacij s strani sodelujočega.

7. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/2007, ZVOP-1-UPB1). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni igri, namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ŠOUM, članic Skupine ŠOUM in organizacijskih enot ŠOUM in partnerjev ŠOUM, ter za druge trženjske namene.

Sodelujoča oseba soglaša, da se njeni podatki v primeru, da prejme glavno nagrado, objavijo v medijih obveščanja.

Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene, navedene v prvem odstavku in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer po e-pošti dsm@soum.si ali pisno na naslov organizatorja Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor.

8. KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook portalu Dijaške skupnosti Maribor.

Pravila nagradne igre so dostopna na spletnih straneh www.dsm.si, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na dsm@soum.si.

Maribor, 16. avgust 2015